“เราจะเป็นที่หนึ่ง ด้าน Smart Phone ด้วยมาตรฐานการทำงานที่เป็นเลิศ”

บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเท็ม คอนเน็คชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (CSC) จากระยะเวลาที่เราเริ่มก่อตั้งเมื่อ เดือนสิงหาคม 2526 มาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 30 ปี CSC ได้สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคอย่างสูงด้วยร่วมงานที่มากด้วยคุณภาพด้านการให้บริการขาย การปฏิบัติต่อลูกค้าตามระเบียบที่วางไว้

หน้าร้านของเรา มีรูปแบบที่พร้อมจะรองรับการเจริญเติบโตของตลาดสินค้าด้าน IT และโมบายได้อย่างรวดเร็ว

พันธกิจ (Mission)

“จัดหาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง”

เป้าหมาย

  1. สร้างธุรกิจขององค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน
  2. ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดไปยังภูมิภาคใกล้เคียง เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย และสามารถจดจำแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็นที่หนึ่ง ด้าน Smart Phone
  3. พัฒนาแผนอบรมพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจ และเน้นย้ำภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ
  4. พัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน โดยบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งระบบบริหารแบบกระจายอำนาจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  5. รักษาความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุก ๆ ราย และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

วัฒนธรรมองค์กร

             S = Speed           ตอบสนองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

             E = Energized             มีความกระตือรือร้น

             R = Relationship  มีความเป็นมิตร

             V = Value            เพิ่มคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคม

             I = Innovation             มีการพัฒนางานด้วยวิธีการใหม่ ๆ

             C = Commitment  มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ

             E = Excellence            ความเป็นเลิศ